Adatvédelmi szabályzat

PETERMERO.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MEROE ART Kft.

Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A/Az MEROE ART Kft. (1147 Budapest, Huszt utca 4-6. földszint 2., adószám:  25979882242, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109299786) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://www.petermero.com

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: http://www.petermero.com//adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: MEROE ART Kft.

Székhely:  1147 Budapest, Huszt utca 4-6. földszint 2.

E-mail:  info@petermero.com

Telefon:  +36303910341

 

Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. földszint 2. címen,
 • e-mail útján a/az  info@petermero.com  e-mail címen,
 • telefonon a +36303910341  számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
 3. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
 2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig

tartó időszak

Állandó vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig

Statisztikai, marketing sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

1 hónap - 2 év

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 4. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. földszint 2. címen,
 • e-mail útján a/az  info@petermero.com  e-mail címen,
 • telefonon a +36303910341  számon.
 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 2. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a/az 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. földszint 2. címen,
 • e-mail útján a/az  info@petermero.com  e-mail címen,
 • telefonon a +36303910341  számon.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

 1. Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység

Név, cím, elérhetőség

Tárhely-szolgáltatás

Shopify Inc 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, corporate@shopify.com

Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)

Billingo Technologies Zrt. (Online számlázó rendszer), 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, hello@billingo.hu

The Rocket Science Group LLC. (hírlevél küldő), 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000, Atlanta, GA, 30308-2172  United States, domains@mailchimp.com

 1. Adattovábbítás harmadik fél részére

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége

Név, cím, elérhetőség

Fuvarozás

Fürgefutár.hu Kft 1133 Budapest, Árbóc utca 6., ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Online fizetés

PayPal

Anyavállalat: eBay Incorporated

Székhely: San Jose, California, USA

Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 1. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

PETERMERO.COM PRIVACY INFORMATION

MEROE ART Kft.

Privacy policy

Introduction

/ The Meters ART Ltd. (1147 Budapest, Huszt Street 4-6 Floor: 2, tax identification number. 25,979,882,242, registration number / registration  0109299786). Throws herself under these Rulesnumber:(Provider, data hereinafter):

Natural on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation) REGULATION (EU) No 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 ), the following information is provided.

This Privacy Policy governspractices of the following sites / mobile applications: https://www.petermero.com

the privacyThis Privacy Policy is available at: http://www.petermero.com//privacy

Policy Changes to this policy are posted at the address above. into force.

 

Data controller and contact details

Name: MEROE ART Kft.

Headquarters: 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. ground floor 2.

E-mail: info@petermero.com

Phone: +36303910341

 

Concept definitions

 

 1. "Personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"); identifies a natural person who, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as name, number, location, online identifier or one or more factors relating to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the natural person identifiable;
 2. "Data processing" means any operation or set of operations on personal data or files, whether automated or non-automated, such as collection, recording, systematisation, sorting, storage, transformation or alteration, retrieval, consultation, use, communication, transmission, distribution or otherwise harmonization or interconnection, restriction, deletion or destruction;
 3. "Controller" means the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of the processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for the designation of the controller may also be determined by Union or Member State law;
 4. "Processor" means any natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;
 5. "Recipient" means a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom personal data are disclosed, whether a third party or not. Public authorities that may have access to personal data in the framework of an individual investigation in accordance with Union or Member State law shall not be considered as recipients; the processing of such data by these public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of the processing;
 6. "Consent of the data subject" means a voluntary, specific and well-informed and unambiguous statement of the data subject's intention to indicate his or her consent to the processing of personal data concerning him or her by means of a statement or an act which unequivocally expresses the confirmation;
 7. "Data protection incident" means a breach of security resulting in the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or unauthorized access to, personal data which have been transmitted, stored or otherwise handled.

 

Principles for

the processing of personal data Personal data: must be

 1. processed lawfully and fairly and in a way that is transparent to the data subject ("lawfulness, fairness and transparency");
 2. collected only for specified, explicit and legitimate purposes and not treated in a way incompatible with those purposes; further processing for data purposes for archiving in the public interest, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes ("shall not be considered incompatible with the original purpose in accordance with Article 89 (1purpose limitation"));
 3. they must be appropriate and relevant to the purposes of the data processing and limited to what is necessary ("data saving");
 4. they must be accurate and, where necessary, kept up to date; all reasonable steps must be taken to ensure that personal data which are inaccurate for the purposes of the processing are erased or rectified without delay ("accuracy");
 5. it must be stored in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for a longer period only if the personal data are processed in accordance with Article 89 (1) for archiving in the public interest, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, in accordance with this Regulation; subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures to protect its freedoms ("limited storage capacity");
 6. shall be handled in such a way as to ensure the adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage to personal data (", using appropriate technical or organizational measuresintegrity and confidentiality").

The controller is responsible for compliance with the above and must be able to demonstrate such compliance ("accountability").

The data controller declares that its data processing is carried out in accordance with the principles set out in this section.

 

Data management related to the operation of the web store / use of the service

 1. The fact of data collection, the scope of the managed data and thethe purpose ofdata management:

Personal data

The purpose of the data management

Legal basis

User name

Identification, enabling registration.

Article 6 (1) (b) of the GDPR and Elker tv. 13 / A. § (3).

Password

Provides secure access to the user account.

Surname and first name

Required for contacting, making a purchase, issuing a regular invoice, exercising the right of withdrawal.

Email Address

Contact.

Phone number

Contact, billing or shipping issues more efficiently.

Invoicing name and address

Issuance of a regular invoice, as well as creation of the contract, determination of its content, modification, monitoring of its fulfillment, invoicing of the resulting fees, and enforcement of related claims.

Article 6 (1) (c) and Section 169 (2) of Act C of 2000 on Accounting

Name and address

of delivery Allow delivery to the home.

Article 6 (1) (b) of the GDPR and Elker tv. 13 / A. § (3).

Date of purchase / registration

Perform a technical operation.

IP address at the time of purchase / registration

Perform a technical operation.

Neither your username nor your email address is required to contain personal information.

 1. Stakeholders: All stakeholders registered / buyers on the webshop website.
 2. Duration of data processing, deadline for erasure of data: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, it lasts until the data subject's request for erasure. The controller shall inform the data subject electronically pursuant to Article 19 of the GDPR of the deletion of any personal data provided by the data subject. If the data subject's request for cancellation includes the e-mail address provided by the data subject, the data controller will also delete the e-mail address after the notification. Except in the case of accounting documents, as these data must be kept for 8 years pursuant to Section 169 (2) of Act C of 2000 on Accounting. The data subject's contractual data may be deleted after the expiry of the civil limitation period on the basis of the data subject's request for cancellation.

The accounting document (including general ledger accounts, analytical and detailed records) supporting the accounting accounts, directly and indirectly, must be kept in a legible form for at least 8 years, retrievable by reference to the accounting records.

 1. Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the data controller and its sales and marketing staff, in compliance with the above principles.
 2. Description of data subjects' rights in relation to data processing:
 • The data subject may request the controller to access, rectify, delete or restrict the processing of personal data concerning him or her, and
 • the data subject has the right to data portability and to withdraw consent at any time.
 1. The data subject can initiate access to personal data, their deletion, modification or restriction of their processing, and the portability of the data in the following ways: by
 • post to 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. Ground floor 2, by
 • e-mail to info@petermero.com, by
 • phone at +36303910341.
 1. The legal basis for data processing is:
 2. Article 6 (1) (b) and (c) of the GDPR,
 3. Article CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (hereinafter: Elker Act) 13 / A. § (3):

In order to provide the service, the service provider may process the personal data that are technically essential for the provision of the service. If the other conditions are the same, the service provider must choose and in all cases operate the means used in the provision of the information society service in such a way that personal data is processed only if it is necessary for the provision of the service and other purposes specified in this Act. necessary, but in this case only to the extent and for the time necessary.

 1. In the case of an invoice in accordance with accounting legislation, Article 6 (1) (c).
 2. In the case of enforcement of claims arising from the contract, Act V of 2013 on the Civil Code 6:21. § 5 years.

6:22. § [Limitation]

(1) Unless otherwise provided by this Act, claims shall lapse within five years.

(2) The limitation period shall begin when the claim becomes due.

(3) An agreement to change the limitation period shall be in writing.

 1. An agreement precluding limitation shall be null and void.
 2. We inform you that
 • data management is necessary for the fulfillment of the contract and the submission of a tender.
 • is required to provide personal information so that we can fulfill your order.
 • Failure to supply this information with the consequence that we can not process your order.

 

 

Management of cookies

 1. The so-called “cookies used for the password-protected session”, “cookies for the shopping cart”, “security cookies”, “Required cookies”, “Functional cookies”, and The use of "cookies responsible for managing website statistics" does not require the prior consent of the data subjects.
 2. The fact of data management, the scope of the managed data: Unique identification number, dates, times
 3. The scope of stakeholders: All stakeholders visiting the website.
 4. Purpose of data management: Identify users and track visitors.
 5. Duration of data management, data erasure deadline:

Cookie Type

Data ManagementThe legal basis for

Data Management

the duration of

session cookies (session)

of electronic commerce services and CVIII 2001 on certain aspects of information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)of

the relevant

untilvisitors' session

Periodthe end

Permanent or saved cookies

CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)of

until the deletionthe data subject

Statistical, marketing cookies

Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)

1 month - 2 years

 1. Person of potential data controllers entitled to access the data: The data controller does not process personal data using cookies.
 2. Description of the data subjects' rights related to data management: The data subject has the possibility to delete cookies in the Tools / Settings menu of the browser, usually under the settings of the Privacy menu item.
 3. Legal basis for data processing: The consent of the data subject is not required if the sole purpose of the use of cookies is the transmission of communications via an electronic communications network or the provision of an information society service specifically requested by the subscriber or user.
 4. Most browsers used by our users allow you to set which cookies to save and allow (specific) cookies to be deleted again. If you restrict the storage of cookies on certain websites or do not allow third-party cookies, this may in some circumstances result in our website no longer being used in its entirety. Here's how to customize cookie settings for standard browsers:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

Internet Explorer (https: // support) .microsoft.com / en-us / help / 17442 / windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit -weboldak-kaszn)

Safari (https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac)

 

Use of Google Ads Conversion Tracking

 1. An online advertising program called "Google Ads" is used by the data controller and includes Google's conversion tracking service. Google Conversion Tracking is an analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
 2. When a User accesses a website through a Google ad, a conversion tracking cookie is placed on their computer. These cookies have a limited validity and do not contain any personal data, so the User cannot be identified by them.
 3. When the User browses certain pages of the website and the cookie has not yet expired, both Google and the data controller can see that the User has clicked on the advertisement.
 4. Each Google Ads customer receives a different cookie, so they cannot be tracked through Ads customers' websites.
 5. The information obtained through conversion tracking cookies is used to generate conversion statistics for Ads conversion tracking customers. This is how customers find out the number of users who clicked on your ad and were redirected to a page with a conversion tracking tag. However, they do not have access to information that could identify any user.
 6. If you do not wish to participate in conversion tracking, you can opt out by disabling cookies in your browser. You will then not be included in your conversion tracking statistics.
 7. More information and Google's privacy statement can be found at  www.google.de/policies/privacy/

 

Use of Google Analytics

 1. This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
 2. The information generated by the cookies associated with the website used by you will normally be stored and stored on a Google server in the USA. By activating IP anonymization on the Website, Google will shorten the User's IP address within the Member States of the European Union or in other States party to the Agreement on the European Economic Area.
 3. The full IP address will be transmitted to and truncated to Google's server in the U.S. only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate how the user has used the website, to provide the website operator with reports on the activity of the website and to provide additional services related to the use of the website and the internet.
 4. Google Analytics does not reconcile the IP address transmitted by the User's browser with other Google data. The User may prevent the storage of cookies by setting their browser appropriately, however, please note that in this case, not all functions of this website may be fully available. You may also prevent Google from collecting and processing your information about your use of the Website (including your IP address) by cookies by downloading and installing the browser plugin available at the following link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_US

 

Newsletter, DM activity

 1. Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activity. Pursuant to Section 6 of the Act, the User may consent in advance and expressly to contact the Service Provider with his advertising offers and other items at the contact details provided during registration.
 2. In addition, the Customer may, keeping in mind the provisions of this prospectus, consent to the Service Provider handling the personal data necessary for sending advertising offers.
 3. The Service Provider does not send unsolicited advertising messages, and the User may unsubscribe from sending offers free of charge without restriction or justification. In this case, the Service Provider deletes all personal data - necessary for sending advertising messages - from its register and does not contact the User with its further advertising offers. The user can unsubscribe from the ads by clicking on the link in the message.
 4. Fact of data collection, scope of data processed andof purposedata management:

Personal data

Purpose of data management

Legal basis

Name, e-mail address.

Identification, allowing newsletter / promotion coupons to be subscribed.

Consent of the data subject,

Article 6 (1) (a).

Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activity. Section 6 (5) of the Act.

Date of subscription

Perform a technical operation.

IP address at the time of subscription

Perform a technical operation.

 1. Stakeholders: All stakeholders who subscribe to the newsletter.
 2. Thedata management purpose of: to send electronic messages (e-mail, sms, push message) containing advertisements to the data subject, to provide information about current information, products, promotions, new functions, etc.
 3. Durationof the data processing, deadline for deleting the data: the data processing lasts until the withdrawal of the consent statement, ie until the unsubscription.
 4. Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the data controller and its sales and marketing staff, in compliance with the above principles.
 5. Description of the data subject's rights with regard to data processing:
 • The data subject may request the controller to access, rectify, delete or restrict the processing of personal data concerning him or her and to
 • object to the processing of his or her personal data and
 • the data subject's consent at any time to withdraw.
 1. The data subject may initiate the access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data, the portability or protest of the data in the following ways: by
 • post to 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. Ground floor 2, by
 • e-mail to info@petermero.com, by
 • phone at +36303910341.
 1. The data subject mayat any time unsubscribe fromfree of charge the newsletter.
 2. We inform you that
 • the data processing is based on your consent and the legitimate interestthe service provider of.
 • you are required to provide personal information if you wish to receive a newsletter from us.
 • failure to provide this will result in us not being able to send you a newsletter.
 • we inform you that you can withdraw your consent at any time by clicking on unsubscribe.
 • the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the consent-based data processing prior to the withdrawal.

 

Complaint handling

 1. The fact of data collection, the scope of the processed data and thethe purpose ofdata management:

Personal data

The purpose of the data management

Legal basis

Surname and first name

Identification, contact.

Article 6 (1) (c) and CLV of 1997 on consumer protection. Act 17 / A. § (7).

Email Address

Contact.

Phone number

Contact.

Billing name and address

Identification, handling of quality objections, questions and problems related to the ordered products.

 1. Stakeholdersstakeholders: Allwho buy on the website and complain about quality complaints.
 2. Durationof data processing, deadline for deletion of data: Copies of the minutes, transcripts of the objection and the reply thereto are provided for in Act CLV of 1997 on Consumer Protection. Act 17 / A. § (7) shall be kept for 5 years.
 3. Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the data controller and its sales and marketing staff, in compliance with the above principles.

5.of Presentation  the rights associated with data managementStakeholders:

 • may apply to the question from the controller access to the relevant personal data, rectification, cancellation or reduction of the treatment, and
 • the data subject has the right to data portability, as well as withdrawal of consent at any time
 1. Personal data The data subject may initiate the access, deletion, modification or restriction of their handling, the portability of the data in the following ways: by
 • post to 1147 Budapest, Huszt utca 4-6. Ground floor 2, by
 • e-mail to info@petermero.com, by
 • phone at +36303910341.
 1. We inform you that
 • the provision of personal data is legal obligation based on a.
 • theconcluding a contract precondition processing of personal data is afor.
 • is required to provide personal information so that we can handle your complaint.
 • failure to provide information has the consequence that we are unable to handle your complaint.

 

Recipients to whom personal data are communicated

"recipient" means any natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom personal data are communicated, whether a third party or not.

 1. Data processors (who, on behalf of the data controller, process the data)

The data controller uses data processors in order to facilitate its own data processing activities and to fulfill its contractual or legal obligations with the data subject.

The controller places great emphasis on using only data processors who provide adequate guarantees to implement appropriate technical and organizational measures to ensure compliance with the requirements of data processing in the GDPR and to protect the rights of data subjects.

The data processor and any person with access to personal data acting under the control of the data controller or the data processor shall process the personal data contained in these regulations only in accordance with the instructions of the data controller.

The data controller is legally responsible for the activities of the data processor. The data controller is liable for damages caused by the data processing only if it has not complied with the obligations specified in the GDPR, which are specifically imposed on the data processors, or if it has disregarded or acted contrary to the data controller's lawful instructions.

The data processor does not have a meaningful decision regarding the handling of the data.

The data controller may use a hosting provider to provide the IT background, and a courier service as a data processor to deliver the ordered products.

 1. Some data processors

Data processing activity

Name, address, contact

Hosting service

Shopify Inc 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, corporate@shopify.com

Other data processing (eg online invoicing, web development, marketing)

Billingo Technologies Zrt. (Online invoicing system), 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. floor, hello@billingo.hu

The Rocket Science Group LLC. (newsletter sender), 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000, Atlanta, GA, 30308-2172 United States, domains@mailchimp.com

 1. Transfer of data to third parties

"third party" means any natural or legal person, public authority, an agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor or persons who have been authorized to process personal data under the direct control of the controller or processor;

Third-party data controllers process the personal data we provide on their own behalf and in accordance with their own privacy policies.

Data management activity

Name, address, contact

Transport

Fürgefutár.hu Kft 1133 Budapest, Árbóc utca 6., ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Online payment

PayPal

Parent company: eBay Incorporated

Headquarters: San Jose, California, USA

Contact: https: //www.paypal. com / en

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Headquarters: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Phone: +36 1/20/30/70 3-666-611

 

Social sites

 1. The fact of data collection, the range of data managed: Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram, etc. registered name on social networking sites and the user's public profile picture.
 2. Stakeholders: All stakeholders who have registered on Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram, etc. social sites and “liked” the Service Provider's social site or contacted the data controller via the social site.
 3. The purpose of data collection: On social networking sites, to share or “like”, follow and promote certain content elements, products, promotions or the website itself.
 4. Duration of data processing, deadline for deletion of data, identity of potential data controllers entitled to access the data and description of the data subjects' rights related to data processing: The data subject can find out about the source of the data, its processing and the method and legal basis. Data management is carried out on social networking sites, so the duration and method of data management, as well as the possibilities of deleting and modifying data, are regulated by the given social networking site.
 5. Legal basis for data processing: the voluntary consent of the data subject to the processing of his or her personal data on social networking sites.

Customer relations and other data management

 • Should the data controller have any questions or problems during the use of our data management services, he / she may contact the data controller in the ways provided on the website (telephone, e-mail, social networking sites, etc.).
 • Data controller for incoming emails, messages, phone, Facebook, etc. will delete the data provided together with the name and e-mail address of the interested party, as well as other personal data voluntarily provided, no later than 2 years after the communication.
 • Information on data processing not listed in this prospectus will be provided at the time of data collection.
 • Upon exceptional official request, or in case of requesting other bodies based on the authorization of legislation, the Service Provider is obliged to provide information, communicate and hand over data, and make documents available.
 • In these cases, the Service Provider will provide the requester with personal data only to the extent and to the extent that is absolutely necessary to achieve the purpose of the request, provided that it has indicated the exact purpose and scope of the data.

Rights of data subjects

 1. Right of access

You have the right to receive feedback from the controller as to whether the processing of your personal data is in progress and, if such processing is in progress, you have the right to access the personal data and information listed in the Regulation. .

 1. Right to rectification

You have the right to have inaccurate personal data about you rectified by the data controller without undue delay upon request. Taking into account the purpose of the data processing, you have the right to request that the incomplete personal data be supplemented, inter alia, by means of a supplementary statement.

 1. Right to deletethe right to have

You haveyour personal data deleted without undue delay at your request, and the controller is obliged to delete your personal data without undue delay under certain conditions.

 1. Right to forget

If the controller has disclosed personal data and is obliged to delete it, it shall take the reasonable steps, including technical measures, taking into account the available technology and the cost of implementation, in order to inform the controllers that you requested the deletion of the links to the personal data in question or of a copy or duplicate of that personal data.

 1. Right to restrict data processing

You have the right, at the request of the data controller, to restrict data processing if one of the following conditions is met:

 • You dispute the accuracy of personal data, in which case the restriction applies to the period of time that allows the data controller to verify the accuracy of personal data;
 • the data processing is illegal and you oppose the deletion of the data and instead ask for a restriction on its use;
 • the data controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but you require them to make, enforce or protect legal claims;
 • You objected to the data processing; in this case, the restriction applies for as long as it is established whether the legitimate reasons of the controller take precedence over your legitimate reasons.
 1. The right to data portability

You have the right to receive your personal data provided to you by a data controller in a structured, widely used machine-readable format and to transfer this data to another data controller without hindering this. the controller to whom you have provided the personal data (...)

 1. Right to object

In the case of data processing based on a legitimate interest or a power of attorney as a legal basis, you have the right to object to your personal data at any time for reasons related to your situation. against the management of (...), including profiling based on those provisions.

 1. Protest against direct business acquisition

If your personal data is processed for the purpose of direct business acquisition, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for this purpose, including profiling, if it is related to direct business acquisition. If you object to the processing of personal data for the purpose of direct business acquisition, the personal data may no longer be processed for this purpose.

 1. Automated decision-making in individual cases, including profiling

You have the right not to be covered by a decision based solely on automated data processing, including profiling, which would have legal effect or similar effect on him or her.

The preceding paragraph shall not apply if the decision: is

 • necessary for the conclusion or performance of a contract between you and the controller;
 • EU or Member State law applicable to the controller, which also lays down appropriate measures to protect your rights and freedoms and legitimate interests; or
 • based on your express consent.

Deadline for action

The controllerwithout undue delay, but in any casereceipt of willwithin 1 month of inform youthe request, of the action taken on the above requests.

If necessary, it can be extended by 2 months. The data controller shallthe extension of the deadline, indicating the reasons for the delay, withinthe receipt of the request 1 month from inform you of.

If the controller does not take action on your request, it will inform you without delay, but no later than one month after receipt of the request, of the reasons for the non-actionand of the fact that you can lodge a complaint with a supervisory authority and have a judicial remedy.

Security

of data processing The data controller and the processor shall take appropriate technical and organizational measures, taking into account the state of science and technology and the costs of implementation, as well as the nature, scope, circumstances and purposes of data processing and the varying likelihood and severity of risks to individuals' rights and freedoms to ensure a level of data security appropriate to the degree of risk, including, inter alia, where appropriate:

 1. the pseudonymisation and encryption of personal data;
 2. ensuring the continued confidentiality, integrity, availability and resilience of systems and services used to process personal data;
 3. in the event of a physical or technical incident, the ability to restore access to and availability of personal data in a timely manner;
 4. a procedure for regular testing, assessment and evaluation of the effectiveness of the technical and organizational measures taken to ensure the security of data processing.
 5. The processed data must be stored in such a way that they cannot be accessed by unauthorized persons. In the case of paper-based data carriers, by establishing the order of physical storage and archiving, in the case of data processed in electronic form, by applying a central rights management system.
 6. The method of storing the data in an IT manner shall be chosen in such a way that their erasure can be carried out at the end of the erasure period or, if necessary for other reasons, taking into account the possible erasure period. Deletion must be irreversible.
 7. Paper-based media must be deprived of personal data by means of a shredder or by an external shredder. In the case of electronic media, the rules on the disposal of electronic media shall provide for physical destruction and, where necessary, for the secure and irrevocable erasure of data in advance.
 8. The data controller takes the following specific data security measures:

In order to ensure the security of personal data processed on paper, the Service Provider applies the following measures (physical protection):

 1. Place the documents in a safe, well-locked dry room.
 2. If the personal data processed on paper is digitized, the rules governing digitally stored documents shall apply.
 3. The data management staff of the Service Provider may leave the room where the data processing takes place by blocking the data carriers entrusted to it or closes.
 4. Personal data may only be disclosed to authorized persons and may not be accessed by third parties.
 5. The building and premises of the Service Provider are equipped with fire protection and property protection equipment.

 IT protection

 1. Computers and mobile devices (other data carriers) used in data management are the property of the Service Provider.
 2. The computer system containing the personal data used by the Service Provider is equipped with virus protection.
 3. In order to ensure the security of digitally stored data, the Service Provider uses data backups and archives.
 4. The central server machine can only be accessed with the appropriate authority and only by designated persons.
 5. Data on computers can only be accessed with a username and password.

Informing the data subject of the data protection incident

If the data protection incident is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall inform the data subject without undue delay.

The informationsubject shall clearly and intelligibly provided to the datadescribe the nature of the data protection incident and the name and contact details of the data protection officer or other contact person who provided further information; the likely consequences of the data protection incident must be described; describe the measures taken or planned by the controller to remedy the data protection incident, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences arising from the data protection incident.

The data subject need not be informed if any of the following conditions are met:

 • the controller has implemented appropriate technical and organizational security measuresand these measures have been applied to the data affected by the data protection incident, in particular measures such as the use of encryption.persons not authorized to access personal make the data incomprehensible todata;
 • the controller has taken further measures following the data protection incident to ensure that the high risk to the data subject's rights and freedoms is no longer likely to materialize;
 • information would require a disproportionate effort. In such cases, the data subject shall be informed through publicly available information or a similar measure shall be taken to ensure that the data subject is informed in an equally effective manner.

If the data controller has not yet notified the data subject of the data protection incident, the supervisory authority may, after considering whether the data protection incident is likely to involve a high risk, order the data subject to be informed.

Reporting athe authority

data protection incident toThe data controller shall report the data protection incident to the competent supervisory authority pursuant to Article 55 without undue delay and, if possible, no later than 72 hours after becoming aware of the data protection incident, unless the data protection incident is unlikely to occur. risk to the rights and freedoms of natural persons. If the notification is not made within 72 hours, the reasons for the delay must be provided.

Review in case

of mandatory data processing If the duration of the mandatory data processing or the periodic review of its necessity is not specified by law, local government decree or mandatory legal act of the European Union, the data controller shall review at least every three yearsdata processing is carriedwhether theout by him or her. whether the processing of personal data processed by an acting data processor isthe realization of the purpose of the data processing necessary for.

The circumstances and results of this review shall bethe controller documented by, retained for ten years after the review and made available to the Authority upon request by the National Data Protection and Freedom of Information Authority (hereinafter: the Authority).

Possibility toComplaints

file a complaintagainst possible violations of the data controller can be lodged with the National Data Protection and Freedom of Information Authority:

National Data Protection and Freedom of Information Authority

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Correspondence address: 1363 Budapest, Pf. 9.

Phone: +36 -1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu